Tình hình là đi cũng vài lần rồi nhưng bây giờ đủ bài mới viết :
28 vú to ti nhỏ , đến bây giờ còn thèm
33 vú ok thôi nhưng service quá tuệt , có điều chỉ làm ca sáng
Ngoài ra mấy người bạn thì khen 24 , 36 , 46