tinh hinh la e moi ve long khanh, muon tim vai diem hay ho nhung mu tit. bac nao biet chi e voi nha. tks nhiu nhiu