Dan choi XXX


Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan…