Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh vào bộ đội pháo phòng không
Bắn vào đám cưới mấy trăng phát
Bắn chết chồng em lúc động phòng.