Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Mười tám năm sau con anh lớn
Quyết tán con em trả hận lòng.