Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Nếu em là bịch thuốc phiện… Anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên.
Nếu em là trại thương điên… Anh sẽ là thằng điên mãi mãi.