Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Cuộc đời như tốt sang sông,
Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi.
Cuộc đời như vở kịch dài,
Ta là vai chính, cả hài lẫn bi.