Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Thà làm đường thẳng song song.
Cùng nhau đi mãi chẳng hề xa nhau.
Còn hơn 2 đường căt nhau.
Chạm nhau 1 điểm xa nhau muôn đời…