Dan choi XXX


Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ.

Muốn không nợ thì đừng có yêu.

Muốn cao siêu thì đừng dại gái.

Muốn thoải mái tốt nhất đi tu…!