Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Chơi nhạc thì thích nốt đôla .
Chơi hoa thì thích hoa đồng tiền .
Ông tiền ông bạc ông tiên .
Trong ba ông đó ông tiền đẹp trai.