Dan choi XXX


Dan choi XXX





Dan choi XXX





Dan choi XXX





Dan choi XXX





Dan choi XXX




Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan…