Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý Tử Long
Học luôn cú đấm liên hoàn cước
Hạ gục chồng em đêm động phòng.