Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Thôi má hãy gả nhà giàu
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con.