Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Không thương…Không nhớ…Không mơ mộng
Không buồn…Không chán…Lệ không rơi
Không yêu ai cả…Lòng băng giá
Không nhớ ai cả…Hồn tự do.