Tình hình là mình ở tiền giang.. có a e nào có hành đẹp share mình với. Cám ơ trước nhak