Không biết ae ở vũng tau có mối có lái nào ko chia sẻ cho minh với. Chứ toàn thấy trong tụ điểm ko à. Chả có ở bên ngoài. Chán lắm